ออกบูธแสดงผลงานนวัตกรรม

เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” ร่วมออกบูธแสดงผลงานนวัตกรรมชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยชนิดเชื้อสดสำหรับกำจัดแมลงศัตรูผักอินทรีย์ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กรมวิชาการเกษตร กับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง “การสนับสนุนนวัตกรรมการวิจัยเกษตรเพื่อยกระดับการเกษตรและการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์” โดยชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยชนิดเชื้อสดของเกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” นับเป็นหนึ่งในผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานดังกล่าวร่วมให้การสนับสนุนภาคเอกชน (29 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ กรมวิชาการเกษตร เขตบางเขน กรุงเทพฯ)