เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างเกษตรกรกับคู่ค้า

เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” ได้ดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ (matching) ระหว่างเกษตรกรกับคู่ค้า โดย   นำผู้ประกอบการส่งออกพืชผักผลไม้ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี. เค. เค. ฟู้ด) เข้าเยี่ยมชมสวนไม้ผลเขตร้อน (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ฯลฯ) ของเครือข่ายเกษตรกรปัถวีโมเดลและสวนพลอยสุขในอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งทั้งหมดเป็นสวนไม้ผลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเบื้องต้นได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการรับซื้อผลผลิตของผู้ประกอบการ กับปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวได้ในแต่ละช่วงเวลาของฤดูกาล เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันทั้ง สองฝ่าย (18 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี)