เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างเกษตรกรกับคู่ค้า

เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” ได้ดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ (matching) ระหว่างเกษตรกรกับคู่ค้า โดย   นำผู้ผลิต จำหน่าย และแปรรูปผักผลไม้ (บริษัท เอส แอนด์ บี ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด) เข้าเยี่ยมชมสวนไม้ผลเขตร้อน (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ฯลฯ) ของเครือข่ายเกษตรกรปัถวีโมเดลในอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นสวนไม้ผลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเบื้องต้นได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการรับซื้อผลผลิตของผู้ประกอบการ กับปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวได้ในแต่ละช่วงเวลาของฤดูกาล เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันทั้ง สองฝ่าย (27 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี)