อบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ

เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงตลาด” ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยให้กับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีปลอดภัยถ้ำสิงขร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของคู่ค้า (2 - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี)