คุณฉันทนา ศิริวัน

มาตรฐานที่ได้รับรอง :  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000 เล่ม 1 - 2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสรับรอง :  TAS : 53933

ขอบข่ายการรับรอง :  การผลิตพืชอินทรีย์

ประเภทการรับรอง :  แหล่งผลิตพืช

ที่ตั้งแปลง :  17 หมู่ที่ 6 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

พื้นที่รวม :  12.00 ไร่

จำนวนชนิดพืช :  5 ชนิด (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง กล้วย)

วันที่รับรอง :  5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

วันที่หมดอายุ :  4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561