พ.ศ. 2553 ดำเนินโครงการผลิตผักในระบบเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน Organic ICM (Integrated Cropping Management) ให้กับบริษัท พีดีไอ เทรดดิ้ง จำกัด

พ.ศ. 2555 ดำเนินโครงการผลิตผักในระบบเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน Organic ICM (Integrated Cropping Management) ด้วยระบบโรงเรือน ให้กับบริษัท แกรนด์ ออแกนิค จำกัด

พ.ศ. 2556 ดำเนินโครงการ “สามพราน ริเวอร์ไซด์ โมเดล” ระบบการปลูกกุหลาบอินทรีย์แบบบูรณาการ ให้กับบริษัท สวนสามพราน จำกัด

พ.ศ. 2556 ดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเครือข่ายเกษตรกรและผู้บริโภคด้วยการผลิตพืชระบบอินทรีย์ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ให้กับบริษัท สวนสามพราน จำกัด

พ.ศ. 2557 ดำเนินโครงการจัดการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร จากการผลิตสู่การตลาด ให้กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

พ.ศ. 2558 ดำเนินโครงการจัดการแหล่งผลิตผักผลไม้สู่การบริโภคที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน ให้กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

พ.ศ. 2559 ดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพร ให้กับบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด

พ.ศ. 2560 ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการปลูกพืชในระบบอินทรีย์ จากการผลิตสู่การตลาด ให้กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. 2561 ดำเนินโครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ.นนทบุรี ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2561 ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการปลูกพืชในระบบอินทรีย์ จากการผลิตสู่การตลาด อำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2562 ดำเนินโครงการการเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรผลิตผักเศรษฐกิจสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร งบประมาณปี 2562 โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)

พ.ศ. 2562 ดำเนินโครงการที่ปรึกษาเขาชะเมาเนเชอรัลฟู้ดส์