คุณนารี พูลสวัสดิ์

มาตรฐานที่ได้รับรอง :  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000 เล่ม 1 - 2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสรับรอง :  TAS : 05275

ขอบข่ายการรับรอง :  การผลิตพืชอินทรีย์

ประเภทการรับรอง :  แหล่งผลิตพืช

ที่ตั้งแปลง :  43/6 หมู่ที่ 4 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

พื้นที่รวม :  7.00 ไร่

จำนวนชนิดพืช :  8 ชนิด (ผักบุ้งจีน คะน้า กวางตุ้ง ผักกาดขาว ผักกาดหอม ป๋วยเล้ง ผักโขมแดง ผักโขมแก้ว)

วันที่รับรอง :  20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วันที่หมดอายุ :  19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561