บ้านแสนรักษ์ ร่วมงานสัมมนาเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เชื่อมโยงผู้ประกอบธุรกิจสินค้าอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” ร่วมออกบูธให้คำปรึกษาด้านการผลิตพืชอินทรีย์แก่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในงานสัมมนาเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เชื่อมโยงผู้ประกอบธุรกิจสินค้าอินทรีย์ (ภาคใต้) ซึ่งจัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยในงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ผลิตสินค้าเกษตร อาทิ การให้คำแนะนำด้านการตรวจรับรองมาตรฐาน และการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและตลาด ซึ่งมีภาคเอกชนทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่มาร่วมให้ข้อมูลความต้องการสินค้า ปริมาณและมาตรฐานที่ต้องการรับซื้อจากผู้ผลิตสินค้าเกษตรในเขตภาคใต้ (25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี)