คุณอำนาจ หลงสมบุญ

มาตรฐานที่ขอรับรอง :  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000 เล่ม 1 - 2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสรับรอง :  TAS : 54279

ขอบข่ายการรับรอง :  การผลิตพืชอินทรีย์

ประเภทการรับรอง :  แหล่งผลิตพืช

ที่ตั้งแปลง :  54/1 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

พื้นที่รวม :  5.00 ไร่

จำนวนชนิดพืช :  4 ชนิด (ชมพู่ ฝรั่ง กล้วยหอม หม่อน)

วันที่รับรอง :  25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันที่หมดอายุ : 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561