กวก. มอบโรงผลิตขยายไส้เดือนฝอยให้กับวิสาหกิจชุมชนวิถีปลอดภัยถ้ำสิงขร

กรมวิชาการเกษตร (กวก.) มอบโรงผลิตขยายไส้เดือนฝอย แบบ Mini Clean Room ให้กับวิสาหกิจชุมชนวิถีปลอดภัยถ้ำสิงขร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตขยายไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงไว้ใช้เอง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตพืชผักปลอดภัยของเกษตรกร พร้อมกันนี้ ดร.นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร ได้เดินทางมาบรรยายให้ความรู้ด้านวิธีการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ดังกล่าว รวมทั้งควบคุมการติดตั้ง Mini Clean Room (16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี)