ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตผักเศรษฐกิจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตผักเศรษฐกิจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีปลอดภัยถ้ำสิงขร พร้อมกับลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในแปลงผลิตของเกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐาน Organic Thailand (15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี)