บ้านแสนรักษ์ เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ผลิตผักอินทรีย์ จ.นนทบุรี

เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” ดำเนินกิจกรรมเชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่อำเภอไทรน้อย เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ผลิตผักอินทรีย์ จังหวัดนนทบุรี ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตพืชปลอดภัยและยกระดับเข้าสู่มาตรฐาน Organic Thailand พร้อมกับเชื่อมโยงช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตและจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และลดต้นทุนการผลิตจากการงดใช้สารเคมีทางการเกษตร (6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี)