บ้านแสนรักษ์ ร่วมเสวนาเรื่อง “การสร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนตลาดสินค้าเกษตร”

เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” ร่วมเสวนาเรื่อง “การสร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนตลาดสินค้าเกษตร” กับผู้แทนจากบริษัท ออแกนิคส์ แอนด์ คอมมูนิตี้ จำกัด บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด และสมเกียรติผักอร่อย ภายในงานอบรมเรื่อง “ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและสร้างศักยภาพการผลิตการตลาดเกษตรกรในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดราชบุรี” ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นอกจากนี้ในงานยังมีการบรรยายอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ทิศทางแนวโน้มสินค้าเกษตรในจังหวัดราชบุรีในยุค Thailand 4.0 การขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ในจังหวัดราชบุรี การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้น (18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี)