ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

บริษัท ไบโอ - อะกริ จำกัด ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้นำผลงานวิจัย เรื่อง “กรรมวิธีการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาในรูปเชื้อสดโดยใช้หัวเชื้อบริสุทธิ์ชนิดผงแห้ง” ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร. จิระเดช แจ่มสว่าง ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยผลิตเป็นชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาในรูปเชื้อสดที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและชักนำให้ต้นพืชมีความต้านทานต่อเชื้อโรคพืชทั้งเชื้อราและแบคทีเรีย เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่สนใจ (27 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม)