กิจกรรม

อบรมเกษตกร โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี

กิจกรรม

เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างเกษตรกรกับลูกค้า จ.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

อบรมต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ในหัวข้อ การจัดการตลาดและการจัดการทุนแรงงาน ภายใต้โครงการ "การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรผลิตผักเศรษฐกิจสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร"

กิจกรรม

จัดอบรมเรื่อง"การผลิตปุ๋ยหมักและการทำสารสกัดพืชเพื่อควบคุมโรคและแมลง" ต.หนองงูเหลือม จ.นครปฐม

กิจกรรม

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรผลิตผักเศรษฐกิจสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร จังหวัดสุราษฏร์ธานี

กิจกรรม

เข้าร่วมประชุมแชะโชว์ผลผลิตในงาน "ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)"

กิจกรรม

อบรมการผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิตสำหรับพืชอินทรีย์ ภาคบรรยายและปฎิบัติ จ.นครปฐม

กิจกรรม

ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ เข้าร่วมฝึกการทำไส้เดือนฝอย ณ.กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

กิจกรรม

เป็นวิทยากรรับเชิญ โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนท์และผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด

กิจกรรม

"การเข้าร่วมประชุมใหญ่ชมรมอนุรักษ์ทุเรียนนนท์" เกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ร่วมเป็นวิทยากร

กิจกรรม

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า "โครงการเขาชะเมา เนเชอรัลฟู้ดส์"

กิจกรรม

กิจกรรมนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) พบประชาชน และติดตามงานนโยบายของรัฐบาล

กิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม"โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการปลูกพืชในระบบอินทรีย์ จากการผลิตสู่การตลาด" ณ ศาลาประชาคมอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

แมลงหางหนีบ

กิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมโครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

พิธีปิด"โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

กิจกรรม

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และลงพื้นที่ ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

กิจกรรม

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และลงพื้นที่ ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านต้นมะพร้าว

กิจกรรม

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม

กิจกรรม

เป็นวิทยากรรับเชิญจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

กิจกรรม

เป็นวิทยากรรับเชิญจากสำนักงานเกษตรกาญจนบุรี

กิจกรรม

เป็นวิทยากรรับเชิญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรม

อบรมเตรียมความพร้อมการขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

กิจกรรม

เป็นวิทยากรอบรมเรื่องการจัดการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ณ สวนคุณลัดดาวัลย์

กิจกรรม

รับเชิญเป็นวิทยากร ณ ศูนย์เรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

กิจกรรม

รับเชิญเป็นวิทยากร ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่1 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

กิจกรรม

อบรมการผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิต การผลิตไส้เดือนฝอย การทำสารสกัดพืช การทำไตรโคเดอร์มา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

อบรมการผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิต การผลิตไส้เดือนฝอย การทำสารสกัดพืช และไตรโคเดอร์มา ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

ลงพื้นที่ ณ หนองแท่นแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

เป็นวิทยากร ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดโคนอน

กิจกรรม

เป็นวิทยากร ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางกรวย(ศพก.)

กิจกรรม

นำเกษตรกรศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มไม่ตั้งใจ สมเกียรติผักอร่อย

กิจกรรม

นำเกษตรกรศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

กิจกรรม

นำเกษตรกรเที่ยวชมสวนสัตว์ ณ THE BONANZA EXOTIC ZOO

กิจกรรม

นำเกษตรกรศึกษาดูงาน ณ ฟ้าประทานฟาร์ม

กิจกรรม

นำเกษตรกรศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดิน

กิจกรรม

ให้ความรู้เกษตรเรื่องเตรียมความพร้อมการขอมาตรฐานอินทรีย์ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม

อบรมการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต ผลิตไส้เดือนฝอย ทำสารสกัดพืช เตรียมความพร้อมการขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การเขตกรรม

กิจกรรม

อบรมเรื่องการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต การผลิตไส้เดือนฝอย การทำสารสกัดพืช การเตรียมความพร้อมการขอมาตราฐานเกษตรอินทรีย์

กิจกรรม

ปลูกผักได้ ง่ายนิดเดียว

กิจกรรม

เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง"การผลิตพืชสวนแบบอินทรีย์" ณ สวนลุมพินี

กิจกรรม

เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง"เกษตรอินทรีย์แนวบ้านแสนรักษ์" ณ สวนลุมพินี

กิจกรรม

เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง "การทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง" ณ สวนลุมพิณี

กิจกรรม

ปลูกผักอินทรีย์กินเอง

กิจกรรม

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนการขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม

ชี้แจงการตลาดให้เกษตรกร

กิจกรรม

อบรมการจัดการดิน โรคและแมลงในระบบอินทรีย์ ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านต้นมะพร้าว

กิจกรรม

อบรมการจัดการดิน โรคและแมลงในระบบอินทรีย์ ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

กิจกรรม

อบรมเรื่องการจัดการดิน โรคและแมลงในระบบอินทรีย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน

กิจกรรม

อบรมการขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม

อบรมการจัดการโรคและแมลง ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

กิจกรรม

ศึกษาดูงาน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

กิจกรรม

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

กิจกรรม

ศึกษาดูงาน ณ ฟ้าประทานฟาร์ม

กิจกรรม

ศึกษา ณ สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดิน

กิจกรรม

ต้อนรับเกษตรกรศึกษาดูงานการผลิตพืชอินทรีย์ ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบพี่นารี พูลสวัสดิ์

กิจกรรม

ลงพื้นที่ ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

กิจกรรม

ลงพื้นที่ติดตามดำเนินการ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรม

ชี้แจงโครงการและให้ความรู้ ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านต้นมะพร้าว

กิจกรรม

ลงพื้นที่ติดตามดำเนินการ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งดอน

กิจกรรม

รายการ MMM MAGAZINE ONAIR ได้สัมภาษณ์ คุณนารี พูลสวัสดิ์ กับคุณพิมพ์พนิต จันทร์โอทาน

กิจกรรม

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับการรับรองมาตรฐาน

กิจกรรม

ประชุมร่วมกับคุณสงกรานต์ เตชะณรงค์ และทีมงานโบนันซ่าเขาใหญ่

กิจกรรม

พิธีเปิดโครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

จำหน่ายชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาชนิดเชื้อสด

กิจกรรม

มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ที่ตลาดยอมรับ

กิจกรรม

คุณอำนาจ หลงสมบุญ

กิจกรรม

ต้อนรับคณะจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

กิจกรรม

อบรมกลุ่มเกษตรกร บ้านใหม่ เรื่องการจัดการบำรุงดินและการรับรองมาตรฐาน

กิจกรรม

อบรมเกษตรกร กลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก จ.นนทบุรี

กิจกรรม

อบรมหลักสูตร " การส่งเสริมศักยภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร" ณ จ.สุโขทัย

กิจกรรม

คุณกิตติพงษ์ เทียนทองคำ

กิจกรรม

ชี้แจ้งแบบมีส่วนร่วม ภายใต้ "โครงการพัฒนาการฯ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรม

คุณเมธี เสียงแจ้ว

กิจกรรม

ชี้แจ้งแบบมีส่วนร่วม ภายใต้ "โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

กิจกรรม

อบรมหัวข้อ"การจัดการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรการผลิตสู่การตลาด" ภายใต้ "โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

กิจกรรม

อบรมเรื่อง การผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจร ให้กับบุคคลทั่วไป

กิจกรรม

มาทำความรู้จักแมลงศัตรูพืชกัน ตอนที่ 1

กิจกรรม

ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่เกษตรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์

กิจกรรม

อบรมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

กิจกรรม

"คลินิกเกษตรเคลื่อนที่" โดย สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร

กิจกรรม

เข้าร่วมแนะนำเกษตรกรภายใต้การดูแลของสำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร

กิจกรรม

แมลงศัตรูธรรมชาติ (Natural enemies)

กิจกรรม

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรจังหวัดนนทบุรี เยี่ยมชมแปลงผลิตผักอินทรีย์

กิจกรรม

ร่วมประชุม กับคุณชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

แนะนำบริการที่ปรึกษาด้านการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจรให้กับ กสก.

กิจกรรม

แนะนำบริการที่ปรึกษาด้านการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจรให้กับ กวก.

กิจกรรม

บริษัท SOKIMEX KA จำกัด เยี่ยมชมแปลงผลิตผักอินทรีย์เกษตรกรบ้านแสนรักษ์

กิจกรรม

SGS Thailand ตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 29990: 2010 ครั้งที่ 2 ให้กับเกษตรอินทรีย์ "บ้านแสนรักษ์"

กิจกรรม

ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

กิจกรรม

เชิญชวนเกษตรกร จ.กาญจนบุรี ร่วมโครงการยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยสินค้าเกษตร

กิจกรรม

เชิญชวนเกษตรกร จ.ราชบุรี ร่วมโครงการยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยสินค้าเกษตร

กิจกรรม

ออกบูธให้คำปรึกษาด้านการผลิตพืชอินทรีย์ งาน "SIMA ASEAN Thailand 2017"

กิจกรรม

วิทยาลัยชุมชนตราด เยี่ยมชมแปลงผลิตผักอินทรีย์เกษตรกรบ้านแสนรักษ์

กิจกรรม

ออกบูธจำหน่ายผักผลไม้อินทรีย์ งาน “Organic & Natural Expo 2017”

กิจกรรม

บ้านแสนรักษ์ ร่วมเสวนาเรื่อง “การสร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนตลาดสินค้าเกษตร”

กิจกรรม

บ้านแสนรักษ์ เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ผลิตผักอินทรีย์ จ.นนทบุรี

กิจกรรม

SGS Thailand ตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 29990: 2010 ให้กับบ้านแสนรักษ์

กิจกรรม

บ้านแสนรักษ์ เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างเกษตรกรกับคู่ค้า

กิจกรรม

ถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจวิเคราะห์และปรับปรุงดิน

กิจกรรม

กวก. มอบโรงผลิตขยายไส้เดือนฝอยให้กับวิสาหกิจชุมชนวิถีปลอดภัยถ้ำสิงขร

กิจกรรม

ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตผักเศรษฐกิจมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

กิจกรรม

พณ.สุโขทัย และเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เยี่ยมชมแปลงผลิตผักอินทรีย์เกษตรกรบ้านแสนรักษ์

กิจกรรม

บ้านแสนรักษ์ ร่วมงานสัมมนาเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เชื่อมโยงผู้ประกอบธุรกิจสินค้าอินทรีย์

กิจกรรม

สศก. เยี่ยมชมแปลงผลิตผักอินทรีย์ โครงการชลประทานแก้มลิงหนองแท่นแก้วฯ จ.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

กิจกรรมรวมพลชวนคนปลูกผัก

กิจกรรม

อบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรม

เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างเกษตรกรกับคู่ค้า

กิจกรรม

เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างเกษตรกรกับคู่ค้า

กิจกรรม

ออกบูธจำหน่ายผักผลไม้อินทรีย์

กิจกรรม

ออกบูธแสดงผลงานนวัตกรรม

กิจกรรม

ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ชีวภัณฑ์

กิจกรรม