ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่เกษตรมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์