ศึกษาดูงาน ณ ฟ้าประทานฟาร์ม

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์" ศึกษาดูงานภายใต้"โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ ฟ้าประทานฟาร์ม อ.วังร้ำเขียว จ.นครราชสีมา