ลงพื้นที่ ณ หนองแท่นแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ ลงพื้นที่ติดตามดำเนินการ ภายใต้"โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการปลูกพืชในระบบอินทรีย์ จากการผลิตสู่การตลาด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งดอน ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี