เป็นวิทยากร ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางกรวย(ศพก.)

 วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์"เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยหลักสูตรการพัฒนาการเกษตรในหัวข้อเรื่องการจัดการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางกรวย(ศพก.) ม.1 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี