ลงพื้นที่ ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ ลงพื้นที่ติดตามดำเนินการ ภายใต้"โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการปลูกพืชในระบบอินทรีย์ จากการผลิตสู่การตลาด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี