ชี้แจงโครงการและให้ความรู้ ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านต้นมะพร้าว

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ ชี้แจงโครงการและให้ความรู้ ภายใต้"โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการปลูกพืชในระบบอินทรีย์ จากการผลิตสู่การตลาด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านต้นมะพร้าว ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี