อบรมการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต ผลิตไส้เดือนฝอย ทำสารสกัดพืช เตรียมความพร้อมการขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การเขตกรรม

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์" อบรมเรื่องการผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ การผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยกำจัดแมลงศัตรูพืช การทำสารสกัดพืชเพื่อควบคุมโรคและแมลง การเตรียมความพร้อมการขอมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ และการเขตกรรมให้แก่เกษตรกรภายใต้"โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก ม.3 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี