บ้านแสนรักษ์ เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างเกษตรกรกับคู่ค้า

เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” ดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างเกษตรกรกับคู่ค้า โดยนำผู้บริหาร บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องปรุงรสอาหาร) และนักวิชาการจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าเยี่ยมชมแปลงผลิตพืชอินทรีย์มาตรฐาน Organic Thailand ของเครือข่ายเกษตรกรตำบลราษฎร์นิยม และได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการรับซื้อผลผลิตของผู้ประกอบการกับปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรสามารถผลิตได้ ตลอดจนหารือถึงแนวทางในการนำระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (traceability system) ที่พัฒนาโดย มกอช. มาช่วยสร้างความมั่นใจด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว (20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี)