สศก. เยี่ยมชมแปลงผลิตผักอินทรีย์ โครงการชลประทานแก้มลิงหนองแท่นแก้วฯ จ.สุราษฎร์ธานี

คุณจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) นำคณะเจ้าหน้าที่จากกองนโยบาย และแผนพัฒนาการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมแปลงผลิตผักอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่โครงการชลประทานแก้มลิงหนองแท่นแก้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีทีมงานเกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” (ที่ปรึกษาด้านการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจร) ให้การต้อนรับคณะฯ พร้อมกับบรรยายแนวทางการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ในพื้นที่ดังกล่าว (24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี)