กิจกรรมนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) พบประชาชน และติดตามงานนโยบายของรัฐบาล

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์"ร่วมแสดงผลงานโครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้สำนักงานเกษตรนนทบุรีในกิจกรรมนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) พบประชาชน และติดตามงานนโยบายของรัฐบาล ณ วัดบางไผ่ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี