เป็นวิทยากรรับเชิญ โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนท์และผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด

 

ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ ร่วมเป็นวิทยากรใน "โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนท์ และผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด" บรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการสวนทุเรียนรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ในวันที่ 28 panerai Shoulder handbags   replica louis vuitton handbags   มีนาคม 2562 ณ.ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี