พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม"โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการปลูกพืชในระบบอินทรีย์ จากการผลิตสู่การตลาด" ณ ศาลาประชาคมอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในวันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับอำเภอคีรีรัฐนิคม ไว้วางใจให้ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ จัดกิจกรรมต่างๆที่มีขึ้นในงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม"โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการปลูกพืชในระบบอินทรีย์ จากการผลิตสู่การตลาด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561พื้นที่นำร่อง โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี