ถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจวิเคราะห์และปรับปรุงดิน

เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจวิเคราะห์และปรับปรุงดินให้กับเจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาต่างประเทศ และอาหารและโภชนาให้แก่นักศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบัน วิทยาลัยฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรปลอดภัยทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมงแก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ (17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี)