อบรมเกษตรกร กลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก จ.นนทบุรี

วันที่ 13 มีนาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์ "บ้านแสนรักษ์" เป็นวิทยากรในการชี้แจ้งแบบมีส่วนร่วม

ภายใต้ "โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" 


ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก หมู่ที่ 3 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี