นำเกษตรกรศึกษาดูงาน ณ ฟ้าประทานฟาร์ม

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์" ศึกษาดูงานภายใต้"โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ ฟ้าประทานฟาร์ม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา