รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรจังหวัดนนทบุรี เยี่ยมชมแปลงผลิตผักอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คุณประสงค์ ประไพตระกูล) และเกษตรจังหวัดนนทบุรี (คุณสมนึก ศรีเที่ยงตรง) พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมแปลงผลิตผักอินทรีย์มาตรฐาน Organic Thailand ของคุณนารี พูลสวัสดิ์ ณ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และแปลงผลิตผักอินทรีย์มาตรฐาน Organic Thailand ของคุณจริญญา ศรภูงาม ณ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เกษตรกรต้นแบบของบ้านแสนรักษ์ (30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)