การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรผลิตผักเศรษฐกิจสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร จังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์" นำโดยคุณพิมพ์พนิต จันทร์โอทาน ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจัดอบรมเรื่องการจัดการแมลงศัตรูพืช สาธิตการทำชีวภัณฑ์และตรวจเยี่ยมแปลงพร้อมให้คำปรึกษาแปลงผลิตพืชของเกษตรกรเพื่อพัฒนาไปสู่แปลงผลิตมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในโครงการวิจัย "การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรผลิตผักเศรษฐกิจสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร" ยังกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลถ้ำสิงขร และตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้ทุนโครงการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหชน) (สวก.)