ต้อนรับคณะจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์ "บ้านแสนรักษ์" ต้อนรับคณะจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

หลักสูตร "การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ" เพื่อศึกษาดูงานการผลิตพืชอินทรีย์

ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ พี่นารี พูลสวัสดิ์ ต.บางแม่นาง อ. บางใหญ่ จ.นนทบุรี