รับเชิญเป็นวิทยากร ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่1 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์" ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการจัดการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ภายใต้โครงการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยหลักสูตรพัฒนาการเกษตร ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่1 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี