พณ.สุโขทัย และเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เยี่ยมชมแปลงผลิตผักอินทรีย์เกษตรกรบ้านแสนรักษ์

เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย และเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ตาก และเพชรบูรณ์) จำนวน 35 คน ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมแปลงผลิตผักอินทรีย์มาตรฐาน Organic Thailand ของคุณนารี พูลสวัสดิ์ เกษตรกรต้นแบบที่บ้านแสนรักษ์ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (พี่เลี้ยง) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 พร้อมกันนี้ คุณพิมพ์พนิต จันทร์โอทาน หัวหน้าทีมงานบ้านแสนรักษ์ ได้บรรยายให้ความรู้ด้านการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจร (จากการผลิตสู่การตลาด) เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรที่สนใจดำเนินธุรกิจเกษตรอินทรีย์ให้ประสบผลสำเร็จ (31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี)