อบรมเตรียมความพร้อมก่อนขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์" อบรมเตรียมความพร้อมก่อนขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และลงพื้นที่ติดตามดำเนินการ ภายใต้"โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการปลูกพืชในระบบอินทรีย์ จากการผลิตสู่การตลาด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี