ต้อนรับเกษตรกรศึกษาดูงานการผลิตพืชอินทรีย์ ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบพี่นารี พูลสวัสดิ์

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรัก ต้อนรับเกษตรกร ภายใต้"โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" เพื่อศึกษาดูงานการผลิตพืชอินทรีย์ ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ พี่นารี พูลสวัสดิ์ ต.บางแม่นาง อ. บางใหญ่ จ.นนทบุรี