อบรมกลุ่มเกษตรกร บ้านใหม่ เรื่องการจัดการบำรุงดินและการรับรองมาตรฐาน

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์ "บ้านแสนรักษ์" เป็นวิทยากรเรื่อง การรับรองมาตรฐานและการจัดการบำรุงดินในระบบเกษตรอินทรีย์

ภายใต้ "โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" 

ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี