ชี้แจ้งแบบมีส่วนร่วม ภายใต้ "โครงการพัฒนาการฯ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 2 มีนาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์ "บ้านแสนรักษ์" เป็นวิทยากรในการชี้แจ้งแบบมีส่วนร่วม ภายใต้ "โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" 
ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี