เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง "การทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง" ณ สวนลุมพิณี

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์" เป็นวิทยากรอบรมร่วมกับ คุณสมชาย ช้างน้ำ และคุณกร เสียงแจ้ว เรื่อง"การทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง" ในโครงการอบรมวิชาการเกษตรสำหรับประชาชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร  ณ อาคารเรือนกระจก สวนลุมพินี