อบรมหลักสูตร " การส่งเสริมศักยภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร" ณ จ.สุโขทัย

วันที่ 6 มีนาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์ "บ้านแสนรักษ์" บรรยายการอบรมหลักสูตร

" การส่งเสริมศักยภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร"

จัดโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังวัดสุโขทัย ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย  ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.เมืองเก่า อ.เมื่อง จ.สุโขทัย