คุณกิตติพงษ์ เทียนทองคำ

มาตรฐานการรับรอง :  มาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (มกษ. 9000 เล่ม 1 - 2552 และ เล่ม 4 - 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอบข่ายที่ให้การรับรอง :  แหล่งผลิตข้าวอินทรีย์

ที่อยู่ :  60/1 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รหัสรับรอง :  กษ 09 9000 73 001 590003 ORGANIC