เป็นวิทยากรรับเชิญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์" ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีในหัวข้อการสัมนาเชิงปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์และการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย  บรรยายในหัวข้อเรื่อง เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร การปรับปรุงบำรุงดิน และการเตรียมพร้อมขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ โรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี