อบรมเรื่องการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต การผลิตไส้เดือนฝอย การทำสารสกัดพืช การเตรียมความพร้อมการขอมาตราฐานเกษตรอินทรีย์

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์" อบรมเรื่องการผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ การผลิตไส้เดือนฝอยสทยพันธุ์ไทยกำจัดแมลงศัตรูพืช การทำสารสกัดพืชเพื่อควบคุมโรคและแมลง การเตรียมความพร้อมการขอมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ ให้แก่เกษตรกรภายใต้"โครงการ พัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี