ศึกษาดูงาน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์" ศึกษาดูงาน ภายใต้"โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผักปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"  ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี