อบรมการจัดการดิน โรคและแมลงในระบบอินทรีย์ ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านต้นมะพร้าว

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ทีมงานเกษตรอินทรีย์"บ้านแสนรักษ์" อบรมเรื่องการจัดการดิน และ การจัดการโรคและแมลงในระบบอินทรีย์ ภายใต้"โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการปลูกพืชในระบบอินทรีย์ จากการผลิตสู่การตลาด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านต้นมะพร้าว ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี