คุณนำชัย ทับทิมไทย

มาตรฐานที่ขอรับรอง :  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000 เล่ม 1 - 2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสรับรอง :  อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน 120502 - 00005

ขอบข่ายการรับรอง :  การผลิตพืชอินทรีย์

ประเภทการรับรอง :  แหล่งผลิตพืช

ที่ตั้งแปลง :  119 หมู่ที่ 8 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

พื้นที่รวม :  5.00 ไร่

จำนวนชนิดพืช :  7 ชนิด (ผักสลัดเรดโอ็ค ผักสลัดกรีนโอ็ต ผักสลัดคอส ผักสลัดบัตเตอร์เฮด ผักสลัดฟินเล่ย์ มะนาว พริก)