คุณสมร สืบสาย

มาตรฐานที่ขอรับรอง :  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000 เล่ม 1 - 2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสรับรอง :  อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน 120502 - 00004

ขอบข่ายการรับรอง :  การผลิตพืชอินทรีย์

ประเภทการรับรอง :  แหล่งผลิตพืช

ที่ตั้งแปลง :  79/7 หมู่ที่ 8 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

พื้นที่รวม 4.00 ไร่

จำนวนชนิดพืช :  4 ชนิด (กะเพรา โหระพา พริก มะเขือเปราะ)