พิธีเปิด โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดนนทบุรี