ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี (กรมส่งเสริมสหกรณ)์

???? 23 กันยายน 2563 ????
ทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี (กรมส่งเสริมสหกรณ)์ ???? ในโครงการ "ประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน"
ซึ่งทางทีมงานเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ (นำโดย พี่ตุ๋ม,พี่ชา,ก้อง,ปริม) บรรยาย หัวข้อ การผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรและ แรงจูงใจในการทำเกษตรอินทรีย์ โดยนายพิชัย พาใจอ่อน(พี่ต่อ) หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้กับทางทีมคณะศึกษาดูงาน ????